ACLARIMENTS A L’HORA D’EMPLENAR LA PREINSCRIPCIÓ

Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC)

És un número que s’assigna a l’alumne/a la primera vegada que s’escolaritza a Catalunya. Cal demanar-lo al centre de procedència. O bé, el podeu consultar aquí.

 • P3: Encara no tenen número, deixeu-lo en blanc.

Adreça

És l’adreça on viu l’alumne/a que ha de ser la mateixa del DNI vigent del tutor/a que fa la sol·licitud. Aquesta adreça és la que dona 8 punts de Criteris Generals.

Quan el domicili habitual que al·lega no coincideix amb el del DNI, cal portar el padró o volant municipal de convivència de l’alumne/a, en el qual ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Telèfon i adreça electrònica

És important posar un número de telèfon per comunicar-nos amb vosaltres en cas que hi hagi dubtes i una adreça electrònica perquè pugueu rebre informació del procés per part del Departament d’Educació.

Germans al mateix centre

Cal marcar-ho només si hi ha dos germans (per exemple bessons) que fan la preinscripció al mateix curs. Si hi ha un altre germà ja matriculat al centre, cal indicar-ho en un altre lloc.

Dades dels tutors

A l’apartat en el qual indiqueu els DNI i noms dels pares, hi ha unes petites cel·les en les quals posa “a Internet”. Marqueu només una per indicar quin dels dos tutors rebrà la informació del procés. El rebran al correu indicat a dalt.

Plaça sol·licitada

Ensenyament: Infantil, Primària o ESO.

Nivell:

 • Infantil: 1 (P3), 2 (P4) i 3 (P5)
 • Primària: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
 • ESO: 1, 2, 3 i 4

Voleu plaça d’ofici?

Vol dir si voleu que us busquin un altre centre en el cas que no hi hagi plaça als que heu sol·licitat. En el cas de P3 i 1r ESO s’assigna plaça d’ofici sí o sí.

Poseu NO si voleu quedar-vos en el vostre centre actual quan no hi hagi lloc en les vostres opcions.

Codi del Centre

El nostre és el 08036469 Nom: Col·legi Urgell.

Criteris específics amb efecte al barem

Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música i dansa o amb programes d’alt rendiment esportiu: aquest criteri és a nivell professional.

Criteris generals amb efecte al barem

 • Germans que ja estiguin escolaritzats al centre sol·licitat o pares, mares o tutors legals que hi treballin: 40 punts.
 • Proximitat del centre al domicili habitual o al lloc de treball (indiqueu només una, la que doni més punts): 30 punts, si el domicili habitual està dins l’àrea d’influència del centre.

S’acredita amb el DNI o certificat o volant de convivència.

Consulteu per adreça si estan dintre de l’Àrea d’influència: Infantil i Primària i Secundària

 • Si el pare, la mare o el tutor/a treballen dins l’àrea d’influència: 20 punts

S’acredita amb còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació o baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

 • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
 • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts (només per a Infantil i Primària).
 • Renda garantida de ciutadania percebuda per la família: 10 punts.
 • Si el Pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la Renda Mínima d’Inserció, cal presentar acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, tutor/a, germà o germana: 10 punts.
 • Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega la condició.

Criteri complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Són punts que, en cas d’empats amb els criteris anteriors, serveixen per desempatar.
 • Cal presentar el títol de Família Nombrosa o Monoparental vigent