SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD (13 al 22 de maig):

Empleneu la sol·licitud en suport informàtic (estarà disponible a partir del dia 13 de maig)

Considerarem formalitzada la sol·licitud de preinscripció quan:

 • Hàgiu pujat la sol·licitud de la preinscripció (una vegada complimentada i enviada la preinscripció es generarà un resguard que és el que ens heu d’enviar) i tota la documentació necessària, en el formulari que trobareu en el baner del correu que us haurem enviat per correu electrònic durant la setmana de l’11 de maig.
 • Pengeu els fitxers necessaris per acreditar la documentació (la cara i el dors dels DNI, i els fulls del llibre de família on consten tots els membres)

El centre contestarà per correu justificant la recepció de la documentació perquè el sol·licitant en tingui constància. 

Col·legi Urgell ofereix, a totes aquelles famílies que tingueu qualsevol dubte a l’hora de fer la preinscripció, podem atendre-us al telèfon de l’escola (de 10 a 14h).

 

PRESENTACIÓ PRESENCIAL DE LA SOL·LICITUD (20 de maig de 9:00h-14:00h i 15:00h-18:00h, i el 21 de maig de 9:00h-14:00h):

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, es podrà fer de forma presencial només per a casos extraordinaris. Per a això cal:

 • Sol·licitar cita prèvia per correu a: secretaria@escolaurgell.com o per telèfon al 934 53 02 99.

 • Emplenar la sol·licitud i portar-la impresa el dia de la cita. (Recordeu posar en l’ítem d’ensenyaments de religió)
 • Portar la documentació següent (original i fotocòpia):
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència en la qual consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, Document d’Identitat del país d’origen.
 • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Per acreditar puntuació de criteris generals:

 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, en el qual hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça. En el cas de persones estrangeres, la targeta de residència en la qual hi consta el NIE.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si això és el que s’al·lega a efectes de proximitat (fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa). En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, fotocòpia del model 036.
  • Domicili en l’àrea d’influència del centre (30 punts)
  • Lloc de treball en l’àrea d’influència del centre (20 punts)
  • Domicili al mateix municipi del centre (10 punts)
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre , només per a Infantil i Primària (15 punts)
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. (10 punts)
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució (igual o superior al 33%) expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o per l’ICAM. (10 punts)
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. (10 punts)
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució (igual o superior al 33%) expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o per l’ICAM. (10 punts)

Per acreditar puntuació de criteris complementaris:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (15 punts)